U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, August 16, 2022

Inilabas ng Kawanihan ng Senso ang mga Resulta ng Survey Pagkatapos ng Pagbilang para sa Puerto Rico mula sa 2020 Senso

Press Release Number CB22-CN.12 Tagalog

Ang Survey Pagkatapos ng Pagbilang ay Nagbibigay ng Pananaw sa mga Bilang ng Populasyon at Pabahay sa Puerto Rico

AGOSTO 16, 2022 — Inilabas ngayong araw ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga tantiya sa netong pagkakamali sa saklaw at mga bumubuo sa saklaw para sa Puerto Rico mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang noong 2020 (PES, ayon sa akronimang Ingles). Nagbibigay ng pananaw ang mga resultang ito sa kalidad ng mga bilang sa 2020 Senso para sa populasyon at mga yunit ng pabahay sa Puerto Rico.

"Ang paglabas ng mga tantiya ng saklaw para sa Puerto Rico ay kumakatawan sa panghuling piraso sa pagkumpleto ng ating mga komprehensibong pagtatasa mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang noong 2020," wika ng Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Robert L. Santos. "Ito ang isa sa maraming pagtatasa sa sarili na nagpapahintulot sa aming kritikal na mag-isip tungkol sa kung paano namin binabago ang aming mga operasyon at plano para sa 2030 Senso.

Ginamit ang PES upang bumuo ng mga independiyenteng tantiya sa bilang ng mga tao at yunit ng pabahay sa Estados Unidos at Puerto Rico noong Abril 1, 2020. Ikinumpara ang mga tantiyang ito sa mga bilang sa 2020 Senso upang magalugad ang mga lakas at limitasyon ng data at upang ipaalam ang mga plano sa pagpapahusay ng 2030 Senso.

Ang Puerto Rico ay ang pinakamalaki at pinakamataong teritoryo ng U.S. at itinuring na hiwalay na entidad na may pamahalaan. Kaya, agad na idinisenyo ang sampol upang pahintulutan ang mga tantiya ng saklaw sa sub-populasyon.

Mga pangunahing natuklasan sa PES para sa bilang ng populasyon sa Puerto Rico:

  • Ayon sa PES, labis na nabilang sa 2020 Senso ang populasyon ng Puerto Rico ng 5.7% o 174,000 katao. Hindi naiiba ang estadistikang ito sa 4.5% labis na pagbilang sa 2010 Senso.
  • Ang tinantiyang antas ng mga maling pagbilang sa 2020 Senso ay 9.8% o 319,000. Kabilang dito ang tinantiyang 9.1% o 294,000 na dobleng rekord.
  • Tinantiya sa PES ang labis na pagbilang ng mga tao sa mga pag-aaring yunit na pabahay ng 8.6%. Ang mga nangungupahan ay walang malaking kakulangan o kalabisan sa pagbilang na ayon sa estadistika.
  • Tinantiya sa PES ang mga labis na pagbilang sa populasyon para sa mga edad na 30 hanggang 49 na taong gulang by 3.6% at mga edad na 50 taong gulang at pataas ng 9.7%. Ang mga tinantiyang netong antas pagkakamali sa saklaw para sa mga natitirang grupo ng edad, kabilang ang mga bata, ay hindi malaki ayon sa estadistika.
  • Ang mga adult na lalaki (5.7%) at babae (7.3%) ay labis-labis na nabilang ayon sa 2020 Senso ayon sa estadistika.
  • Tinantiya ng PES ang mga labis na pagbilang ayon sa estadistika para sa mga bilang sa 2020 Senso ng mga babaeng nasa edad na 30 hanggang 49 na taong gulang (4.9%) at mga babaeng nasa edad na 50 taong gulang at pataas (11.0%), pati na rin ang mga lalaking nasa edad na 50 taong gulang at pataas (8.3%).
  • Tinantiya ng PES ang mga labis na pagbilang sa Pinagsamang Lugar na Pang-estadistika ng San Juan-Bayamón, PR at sa natitirang lugar sa Puerto Rico.
  • Dahil sa demograpiya ng Puerto Rico, ang mga tantiya ng saklaw ay hindi binibilang nang ayon sa lahi at Hispanikong pinagmulan.

Mga pangunahing natuklasan sa PES para sa mga yunit ng pabahay sa Puerto Rico:

  • Hindi tinantiya sa PES ang malaking kakulangan o kalabisan sa pagbibilang ng mga yunit ng pabahay na ayon sa estadistika sa 2020 Senso sa Puerto Rico. Hindi rin nagkaroon ang 2010 Senso ng malaking netong pagkakamali sa saklaw ayon sa estadistika.
  • Kulang ang pagbilang ng 2020 Senso sa mga bakanteng yunit ng pabahay sa Puerto Rico ng 5.8%. Hindi nagkaroon ng malaking kalabisan at kakulangan sa pagbilang para sa mga okupadong yunit ng pabahay ayon sa estadistika.

"Ang pag-unawa sa pagkawasak na dulot ng Bagyong Maria, iniakma namin ang aming disenyo sa operasuyon para bilangin ang Puerto Rico habang naghahanda kami para sa 2020 Senso," ayon kay Santos. "Ipagpapatuloy namin ang lubos na pakikipagtulungan sa mga pangunahing stakeholder sa Puerto Rico upang magtrabaho tungo sa wastong bilang para sa mga senso sa hinaharap.

Inilabas din ng Kawanihan ng Senso ngayong araw ang mga tantiya ng netong pagkakamali sa saklaw at mga bahagi ng saklaw para sa mga yunit ng pabahay para sa bansa, rehiyon at estado.

Sa unang bahagi ng taong ito, inilabas ng Kawanihan ng Senso ang mga resulta sa antas na pambansa kasama ang mga karagdagang resulta mula sa Pagsusuri ng Demograpiya (DA, ayon sa akronimang Ingles). Ipinakita sa mga ito ang lakas ng kabuuang bilang ng populasyon ng U.S. at na nag-iba ang saklaw ayon sa mga grupong pandemograpiya gaya ng lahi at Hispanikong pinagmulan, pati na rin ang mga grupo ng edad at kasarian.

Inilabas din ng Kawanihan ng Senso sa unang bahagi ng taong ito ang mga tantiya ng saklaw para sa mga tao nang ayon sa estado at District of Columbia mula sa PES.

Operasyon ng Pag-update ng Pag-iwan

Ang operasyon ng Pag-update ng Pag-iwan ng Kawanihan ng Senso ay partikular na mahalaga sa Puerto Rico dahil sa epekto ng Bagyong Maria. Bilang bahagi ng pagsusumikap na ito, binisita ng mga manggagawa ng senso ang mga yunit ng pabahay na walang mga patunguhan ng sulat at nag-iwan ng mga blangkong form ng senso at iba pang impormasyon upang hikayatin ang pakikibahagi ng publiko sa 2020 Senso.

"Ang mga resultang ito ay nagbibigay ng mahahalagang pananaw na magpapaalam at magbibigay ng motibasyon sa maraming pagbabago at operasyon na ginamit sa 2020 Senso. Bukod dito, nananatili pa rin ang gawain para sa 2020 Senso. Hindi pa kami tapos. Mayroon pa ring malalaking produkto ng data na darating na nagpapakita ng mayamang pagkakaiba-iba ng mga mamamayang Amerikano,” wika ni Santos. "Bilang bahagi ng proseso ng pagbabago, muli naming susuriin ang kung sino kami at titingnan ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa publiko at stakeholder upang makakuha ng input sa pagdisenyo ng 2030 Senso – isa sa maraming pagsusumikap na paparating upang matutunan kung paano kami, ang Kawanihan ng Senso, makakapag-ambag ng mas nauukol na data sa bansa.”

Bukod sa mga ulat ng Mga Tantiya ng Saklaw sa Senso para sa Puerto Rico at sa Mga Tantiya ng Saklaw sa Senso para sa mga Yunit ng Pabahay ng Estados Unidos, inilabas din ng Kawanihan ng Senso ang Pinagmulan at Kawastuhan ng mga Tantiya ng Yunit ng Pabahay sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang noong 2020.

###

Contact


Kristina Barrett
Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Top

Back to Header