U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, August 16, 2022

Mga Resulta ng Survey Pagkabilang ng Yunit ng Pabahay sa 2020 Senso

Press Release Number CB22-CN.13 Tagalog

Mga Tantiya ng Saklaw sa Yunit ng Pabahay Mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang Makukuha na Ngayon para sa U.S., District of Columbia, at Puerto Rico

AGOSTO 16, 2022 — Inilabas ngayong araw ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga antas ng kulang at labis na pagbilang para sa mga yunit ng pabahay mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang noong 2020 (PES, ayon sa akronimang Ingles). Nagbibigay ang mga resultang ito ng pananaw sa kalidad ng mga bilang para sa mga yunit ng pabahay sa 2020 Senso para sa bansa, mga rehiyon, mga estado, District of Columbia, at Puerto Rico, at ng mga piniling katangian at operasyon ng senso para sa bansa.

"Kinukumpleto sa inilabas na balitang ito ang pangkat ng mga resulta mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang noong 2020," wika ng Direktor ng Kawanihan ng Senso na si Robert L. Santos. "Ito ang isa sa maraming pagtatasa sa sarili na aming ginagawa na nagpapahintulot sa aming kritikal na mag-isip tungkol sa kung paano namin binabago ang aming mga operasyon at plano para sa 2030 Senso.

Nakakatulong ang mga tantiya sa PES na maipakita kung paano lubos na saklaw ng 2020 Senso ang mga yunit ng pabahay sa bansa, hindi kabilang ang mga Malayong Lugar sa Alaska. Upang maisagawa ito, lumikha ang PES ng isang independiyenteng tantiya sa bilang ng mga yunit ng pabahay sa Estados Unidos at Puerto Rico noong Abril 1, 2020.

Mga pangunahing natuklasan:

 • Pambansang saklaw
  • Ang tantiya sa PES na 140.4 milyong yunit ng pabahay sa bansa ay hindi naiiba sa bilang ng pabahay na 140.5 milyon sa 2020 Senso ayon sa estadistika. Sa madaling salita, ang tantiya ng netong pagkakamali sa saklaw na 0.04% (o 60,000 yunit ng pabahay) ay hindi naiiba sa zero ayon sa estadistika. Ang tantiya ng porsyentong netong pagkakamali
   sa saklaw ng mga yunit ng pabahay sa bansa para sa 2020 ay naiiba sa kulang
   na pagbilang ayon sa estadistika noong 2010.
  • Sa mga nakaraang dekada, tinantiya sa PES ang kakulangan sa pagbilang ng mga yunit ng pabahay sa senso ng 0.60% noong 2010; 0.61% noong 2000; at 0.96% noong 1990.
  • Noong 2020, ang tinantiyang antas ng mga maling pagbilang sa mga yunit ng pabahay
   ay 3.1% o 4.4 milyon.
 • Pumapangalawang pambansang saklaw
  • Tinantiya sa PES ang malaking kalabisan sa pagbilang (1.9%) ng mga yunit ng pabahay sa Hilagang Silangang Rehiyon ayon sa estadistika.
  • Ang mga bilang ng Senso sa mga yunit ng pabahay sa Gitnang Kanluran, Timog at Kanluran ay hindi nagkaroon ng tinantiyang malaking kakulangan at kalabisan
   sa pagbilang na ayon sa estadistika.
  • Ang mga yunit ng pabahay para sa mga sumusunod na estado ay nagkaroon ng malaking kakulangan sa pagbilang ayon sa estadistika: South Carolina (2.5%) at Vermont (4.1%).
  • Ang mga yunit ng pabahay para sa mga sumusunod na estado ay nagkaroon ng malaking kalabisan sa pagbilang na ayon sa estadistika: Alabama (2.7%), Massachusetts (1.4%), New Jersey (2.5%), New York (3.7%), Ohio (1.2%), Rhode Island (1.6%) at Utah (0.8%).
  • Hindi nagkaroon ng malaking kakulangan o kalabisan sa pagbilang na ayon sa estadistika ang mga yunit ng pabahay sa Puerto Rico sa 2020 Senso. (Inilabas din ngayon
   ng Kawanihan ng Senso ang mga resulta ng saklaw para sa mga bilang ng populasyon sa Puerto Rico.)

Netong pagkakamali sa saklaw ayon sa mga katangian

 • Mga tantiya sa saklaw ayon sa paninirahan at pagmamay-ari (may-ari, nangungupahan)
  • Ang mga okupadong yunit ng pabahay ay nagkaroon ng malaking kalabisan sa pagbilang na 0.33% sa 2020 Senso ayon sa estadistika.
  • Ang mga inuupahang yunit ng pabahay ay nagkaroon ng malaking kalabisan sa pagbilang na 0.85% sa 2020 Senso ayon sa estadistika.
  • Ang tinantiyang antas ng netong pagkakamali sa saklaw ng mga pagmamay-aring yunit na pabahay ay hindi malaki ayon sa estadistika. Ang mga bakanteng yunit ng pabahay
   ay nagkaroon ng malaking kakulangan sa pagbilang na 2.6% ayon sa estadistika.
 • Mga tantiya ng saklaw ayon sa uri ng istraktura
  • Ang mga yunit ng pabahay na may maraming maliliit na yunit (mga istrakturang may dalawa hanggang siyam na yunit sa pangunahing address ng kalye) ay nagkaroon
   ng malaking kalabisan sa pagbilang na 5.1% sa 2020 Senso ayon sa estadistika.
  • Ang mga tirahang naililipat at iba pang mga yunit ay nagkaroon ng malaking kakulangan sa pagbilang na 4.3% ayon sa estadistika.
 • Mga tantiya ng saklaw ayon sa lahi lamang o sa kumbinasyon at Hispanikong pinagmulan
  ng puno ng sambahayan (mga magkakasama sa tirahan)
  • Ang mga yunit ng pabahay na may puno ng sambahayan (mga magkakasama sa tirahan) na Itim o Aprikanong Amerikano (0.87%), Asyano (1.37%), Katutubong Hawaiian
   o Ibang Taga-islang Pasipiko (2.64%), or Iba pang lahi (0.58%) ay nagkaroon
   ng malalaking kalabisan sa pagbilang na ayon sa estadistika.
  • Ang tinantiyang antas ng saklaw ng mga yunit ng pabahay na may puno ng sambahayan (mga magkakasama sa tirahan) na Puti, Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan,
   o Hispaniko o Latino ay hindi naiiba sa zero ayon sa estadistika.
 • Mga tantiya ng saklaw ayon sa operasyon ng senso
  • Ang mga yunit ng pabahay sa Pag-update/Pag-iwan at Pag-update sa Bilang na Uri ng mga Lugar ng Pagbilang ay may malaking kakulangan sa pagbilang na 4.2% ayon sa estadistika.

"Nagsumikap ang Kawanihan ng Senso ng mahigit isang dekada upang bumuo ng kumpleto at wastong listahan ng address para sa 2020 Senso," wika ni Deirdre Bishop, hepe ng Dibisyong Pangheograpiya. Ang isang dekadang proseso ng pagbuo ng listahan ng address na ito ay ang malaking pagbabagong nagsilbi bilang puntong pinagsimulan para sa pagbilang sa mga tao sa tamang lugar sa 2020 Senso."

Inilabas ng Kawanihan ng Senso ang mga unang resulta mula sa PES kasama ang mga karagdagang resulta mula sa 2020 Pagsusuring Pandemograpiya (DA, ayon sa akronima sa Ingles) sa unang bahagi
ng taong ito. Ipinakita sa mga ito ang lakas ng kabuuang bilang ng populasyon ng U.S. at na nag-iba ang saklaw ayon sa mga grupong pandemograpiya gaya ng lahi at Hispanikong pinagmulan, pati na rin ang mga grupo ng edad at kasarian.

Inilabas din ng Kawanihan ng Senso sa unang bahagi ng taong ito ang mga tantiya ng saklaw para sa tao para sa bawat estado at District of Columbia mula sa PES.

Kaibahan sa pagitan ng saklaw sa mga bilang ng mga yunit ng pabahay at populasyon

Ang paraan ng pagbilang ng Kawanihan ng Senso sa lahat ng yunit ng pabahay sa U.S. ay may kaunting kaibahan sa kung paano binibilang ang populasyon. Ang pangunahing kaibahan ay gumagawa ang Kawanihan ng Senso sa buong dekada upang bumuo ng listahan ng lahat ng yunit ng pabahay sa bansa. Ang listahan ng address na ito na tinatawag na Master Address File, ay ginagamit upang imbitahan ang mga taong naninirahan sa mga address na iyon na sumagot sa senso at mag-follow up sa kanila kung hindi sila sumagot.

Ginagamit din ang listahan upang matiyak na nakalagay sa tamang lokasyon ang populasyon. Ito ay nangangahulugang ang saklaw sa yunit ng pabahay ay nakasalalay sa wastong listahan ng address kaysa sa pagkuha ng mga sagot na kailangan para sa pagbilang sa mga tao.

"Ang mga resultang ito ay nagbibigay ng mahahalagang pananaw na maaaring magpaalam at magbibigay ng motibasyon sa maraming pagbabago at operasyon na nauugnay sa pagbuo at pagpapahusay ng listahanng address mula sa 2020 Senso. Bukod dito, nananatili pa rin ang gawain sa 2020 Senso. Hindi pa kami tapos. Mayroon pa ring malalaking produkto ng data na darating na nagpapakita ng mayamang pagkakaiba-iba ng mga mamamayang Amerikano,” wika ni Santos. "Bilang bahagi ng proseso ng pagbabago, muli naming susuriin ang kung sino kami at titingnan ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa publiko at stakeholder upang makakuha ng input sa pagdisenyo ng 2030 Senso – isa sa maraming pagsusumikap na paparating upang matutunan kung paano kami, ang Kawanihan ng Senso, makakapag-ambag ng mas nauukol na data sa bansa.”

Bukod sa mga ulat ng Mga Tantiya ng Saklaw sa Senso para sa mga Yunit ng Pabahay sa Estados Unidos at Mga Tantiya ng Saklaw sa Senso para sa Puerto Rico, inilabas din ng Kawanihan ng Senso ang Pinagmulan at Kawastuhan ng mga Tantiya ng Yunit ng Pabahay sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang noong 2020.

Makukuha ang iba pang mga ulat, kabilang ang tratado sa pagtatalaga ng mga katangiang pandemograpiya para sa PES at isang teknikal na ulat na naglalarawan ng mga pamamaraan at resultang ginamit upang mabawasan ang mga pagkakamaling hindi pagsagot sa PES para sa mga tantiya sa tao.

###

Contact


Kristina Barrett
Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Top

Back to Header