U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, May 31, 2022

Urząd Spisu Ludności Gotowy na Akcję Przeglądu Wyników Spisu Ludności 2020 w Kwaterach Zbiorowych

Press Release Number CB22-CN.09 Polish / Polski

Urząd Spisu Ludności Rozpoczął Nawiązywanie Kontaktów z Jednostkami Rządowymi w sprawie Przeglądu Zliczeń Spisu Ludności 2020 w Kwaterach Zbiorowych takich jak Akademiki dla Studentów Uczelni oraz Zakłady Karne

31 MAJA 2022 r.- Urząd Spisu Ludności USA rozpoczął dziś wysyłkę informacji do około 40 000 kwalifikujących się jednostek rządowych na poziomie plemiennym, stanowym i lokalnym na temat udziału w Akcji Przeglądu Wyników Spisu Ludności 2020 w Kwaterach Zbiorowych (skrót anf. PCGQR). PCGQR 2020 jest nową, jednorazową akcją zorganizowaną w odpowiedzi na informacje zwrotne od opinii publicznej otrzymane w wyniku akcji Rozwiązywania Pytań o Zliczenia, dotyczącą liczenia populacji kwater zbiorowych w trakcie trwania bezprecedensowych wyzwań spowodowanych przez pandemię COVID-19.

PCGQR 2020 daje jednostkom rządowym lub ich przedstawicielom możliwość ubiegania się o dokonanie przez Urząd Spisu Ludności przeglądu zliczeń populacji kwater zbiorowych w Spisie Ludności 2020 w odniesieniu do placówek z kwaterami zbiorowymi, w zakresie bloków zliczeń, które uważają one za zaniżone. Kwatery zbiorowe obejmują takie miejsca, jak akademiki dla studentów uczelni, ośrodki lecznicze z zamieszkaniem, specjalistyczne placówki opiekuńcze, domy zastępcze, zakłady karne i hotele robotnicze oraz ośrodki hufców pracy. Lokalizacje, gdzie świadczone są usługi, takie jak jadłodajnie i punkty odbioru żywności rozwożonej furgonetkami oraz schroniska dla ofiar przemocy domowej nie są objęte akcją PCGQR 2020.

Rządy pragnące wnioskować o dokonanie przeglądu zliczeń populacji kwater zbiorowych w odniesieniu do placówki z kwaterami zbiorowymi w ramach określonych bloków zliczeń, mogą zgłaszać wnioski od 6 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. poprzez Secure Web Incoming Module (skrót ang. SWIM). Urząd Spisu Ludności planuje dokonanie przeglądu i udzielenie odpowiedzi na każdy poszczególny wniosek w ciągu 90 dni od daty jego otrzymania. Instrukcje dotyczące sposobu składania wniosków dostępne są na stronie internetowej PCGQR 2020.

Wnioski PCGQR 2020 muszą być zgodne z kryteriami zamieszkania i sytuacjami zamieszkania Spisu Ludności 2020 stosowanymi do określenia, gdzie należy liczyć ludzi w ramach Spisu Ludności 2020 lub wytycznymi Urzędu Spisu Ludności opracowanymi w odpowiedzi na opóźnienia w działaniach w wyniku pandemii COVID-19. PCGQR 2020 zgromadzi nowe dane, ale nie zmieni wyników Spisu Ludności 2020 dla rozdziałów lub do zmiany granic okręgów wyborczych lub innych produktów danych Spisu Ludności 2020. Poprawki uzyskane w wyniku badań PCGQR 2020 zostaną włączone do Programu Szacunków Populacji Urzędu Spisu Ludności. Szacunkowe liczby opracowane na podstawie zaktualizowanej bazy populacji będą także wykorzystane w ramach Amerykańskiej Ankiety Społecznościowej i Portorykańskiej Ankiety Społecznościowej.

PCGQR 2020 jest odrębne od akcji Rozwiązywania Zapytań nt. Zliczeń Spisu Ludności 2020 (skrót ang. CQR), która umożliwia urzędnikom plemiennym, stanowym i lokalnym ubiegać się o dokonanie przeglądu urzędowych granic i/lub zliczeń gospodarstw domowych Spisu Ludności 2020 pod kątem błędów w przetwarzaniu. Akcja CQR jest prowadzona od czasu Spisu Ludności 1990.

Więcej informacji na temat akcji PCGQR 2020 można znależć w materiale prasowym dot. Przeglądu Wyników Spisu Ludności 2020 w Kwaterach Zbiorowych.

###

Contact


Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Page Last Revised - June 28, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header