U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, August 03, 2022

Cục Thống Kê Dân Số sẽ Công Bố Kết Quả Khảo Sát Sau Kiểm Đếm 2020 về Puerto Rico và Nhà Ở

Press Release Number CB22-CN.11 VIETNAMESE / TIẾNG VIỆT

NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM 2022 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ sẽ công bố các kết quả cuối cùng từ Khảo sát Sau Kiểm đếm 2020 (PES, theo từ viết tắt bằng tiếng Anh) vào ngày 16 tháng 8. Những kết quả này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về chất lượng của các tính toán trong Thống Kê Dân Số 2020 về dân số Puerto Rico và nhà ở. Thông tin này cũng bao gồm các ước tính phạm vi về nhà ở trên toàn quốc, các khu vực, tiểu bang và Đặc khu Columbia, và theo các đặc điểm được lựa chọn cho quốc gia.

Việc công bố bao gồm hai phần:

  • Dân số Puerto Rico và phạm vi nhà ở:
    • Các ước tính về phạm vi thực, bao gồm tỷ lệ đếm thiếu và đếm thừa cho Puerto Rico, cũng như các thành phần của phạm vi thống kê dân số. Điều này bao gồm phạm vi theo các nhóm nhân khẩu học như tuổi, giới tính, tình trạng thuê nhà và liệu người đó có ở trong Khu vực Thống kê Kết hợp San Juan-Bayamón, PR hay không.
    • Các ước tính về phạm vi nhà ở tại Puerto Rico, bao gồm ước tính về phạm vi thực và các thành phần của phạm vi thống kê dân số.
  • Phạm vi nhà ở:
    • Các ước tính về phạm vi nhà ở cho quốc gia và các tiểu bang, bao gồm cả Đặc khu Columbia. Các ước tính phạm vi bao gồm nhà ở bỏ trống và có người ở, đơn lẻ và nhiều căn, nhà lưu động (mobile home), và nhà ở có người ở mà là nhà thuê hoặc sở hữu.

Các kết quả sẽ không bị chia nhỏ theo khu vực địa lý trong tiểu bang dựa trên kích cỡ mẫu cho PES và các giả định yêu cầu để đưa ra các ước tính địa lý theo vùng thuộc tiểu bang.

Kết quả theo phép đo phạm vi cung cấp một cách phân tích về chất lượng của cuộc Thống Kê Dân Số 2020.

Cục Thống Kê Dân Số trước đó đã công bố các kết quả PES cấp quốc gia và cấp tiểu bang lần lượt vào tháng 3 và tháng 5. Những kết quả này là ước tính cuối cùng trong loạt ước tính.

###

Contact


Văn phòng Thông tin Công cộng
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

  

Top

Back to Header