U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, August 03, 2022

Kawanihan ng Senso Ilalabas ang mga Resulta ng 2020 Survey Pagkatapos ng Pagbilang para sa Puerto Rico at mga Yunit ng Pabahay

Press Release Number CB22-CN.11 Tagalog

AGOSTO 3, 2022 – Ilalabas ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang panghuling pangkat ng mga resulta mula sa 2020 Survey Pagkatapos ng Pagbibilang (PES, ayon sa akronimang Ingles) sa Agosto 16. Magbibigay ang mga resultang ito ng pananaw sa kalidad ng mga bilang sa 2020 Senso para sa populasyon ng Puerto Rico at mga yunit ng pabahay. Kabilang din dito ang mga saklaw na tantiya para sa mga yunit ng pabahay sa buong bansa, rehiyon, estado, at District of Columbia, at ayon sa mga piling katangian para sa bansa.

Isinasama sa inilabas na resulta ang dalawang bahagi:

  • Saklaw na populasyon ng Puerto Rico at yunit ng pabahay:
    • Mga tantiya ng netong saklaw, kabilang ang mga antas ng kulang at labis na pagbilang para sa Puerto Rico, pati na rin ang mga bahagi ng saklaw ng senso. Kabilang dito ang saklaw ayon sa pandemograpiyang grupo gaya ng edad, kasarian, paninirahan, at kung ang tao ay nasa Pinagsamang Lugar na Pang-estadistika ng San Juan-Bayamón, PR o hindi.
    • Mga tantiya ng saklaw para sa mga yunit ng pabahay sa Puerto Rico, kabilang ang mga tantiya ng netong saklaw at ang mga bahagi ng saklaw ng senso.
  • Saklaw na yunit ng pabahay:
    • Mga tantiya ng saklaw para sa mga yunit ng pabahay para sa bansa at mga estado, kabilang ang District of Columbia. Kabilang sa mga saklaw na tantiya ang mga bakante at okupadong yunit ng pabahay, pang-isahan at pangmaramihang yunit, mga tirahang naililipat (mobile home), at mga okupadong yunit ng pabahay na inuupahan o pag-aari.

Hindi hahatiin ang mga resulta nang ayon sa mga lugar na pangheograpiya sa loob ng estado na may sampol na laki para sa PES at mga pagpapalagay na kailangan upang gumawa ng mga substate na pangheograpiyang tantiya.

Ang mga resulta ng pagsukat sa saklaw ay magbibigay ng isang paraan ng pagsuri sa kalidad ng 2020 Senso.

Inilabas ng Kawanihan ng Senso noong nakaraan ang mga resulta ng PES sa bansa at estado noong Marso at Mayo. Ang mga resultang ito ang mga panghuling tantiya sa serye.

###

Contact


Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

 

Top

Back to Header