U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, April 27, 2022

Kolejne Produkty Danych ze Spisu Ludności 2020 do Publikacji w 2023 r.

Press Release Number CB22-CN.06 Polish / Polski

Urząd Spisu Ludności Ogłasza Aktualizacje Harmonogramu dla Profilu Demograficznego, Pliku Charakterystyki Demograficznej i Mieszkalnej (skr. ang. DHC) oraz Szczegółowego DHC

27 KWIETNIA 2022 r. - UrządSpisu Ludności USA ogłosił dziś skorygowane daty publikacji kolejnego zbioru produktów danych ze Spisu Ludności 2020, poczynając od publikacji Profilu Demograficznego i Pliku Charakterystyki Demograficznej i Mieszkalnej (DHC) w maju 2023 r.

W dodatku, dane uprzednio planowane do ujęcia w Szczegółowym Pliku Charakterystyki Demograficznej i Mieszkalnej (Szczegółowy DHC) będą teraz opublikowane jako trzy odrębne produkty, przy czym publikację pierwszego z nich zaplanowano na sierpień 2023 r., a harmonogramy dla pozostałych produktów są nadal opracowywane.

Profil Demograficzny i DHC

Urząd Spisu Ludności planuje opublikować razem Profil Demograficzny i DHC w maju 2023 r.

Urząd Spisu Ludności wstępnie planował publikację tych dwóch produktów w późniejszym terminie w tym roku leczprzesunął tę datę na 2023 r. ze względu na potrzebę dodatkowego czasu na przetwarzanie oraz uwzględnienie czasu na wprowadzenie nowych, silniejszych zabezpieczeń poufności. Uaktualniony harmonogram pozwala Urzędowi Spisu Ludności poświęcić potrzebną ilość czasu na to, aby utworzyć wysokiej jakości dane statystyczne, których spodziewa się opinia publiczna. Więcej informacji dot. zmian w harmonogramie można znaleźć na blogu: 2020 Census Data Products: Next Steps for Data Releases (Produkty Danych ze Spisu Ludności 2020: Następne Kroki dla Publikacji Danych).

Szczegółowy DHC

W odpowiedzi na wiadomości zwrotne od użytkowników danych, postulujących jak najszybszą publikację szczegółowych zliczeń populacji w zakresie rasy i etniczności, Urząd Spisu Ludności ogłosił także, że opublikuje tabele zaplanowane dla Szczegółowego DHC w trzech odrębnych produktach danych.

Pozwoli to Urzędowi Spisu Ludności potraktować priorytetowo publikację zliczeń dla wyszczególnionych grup populacji w zakresie rasy, pochodzenia latynoskiego oraz grup populacji plemiennych i wiejskich Amerykańskich Indian i rdzennych mieszkańców Alaski, a także danych statystycznych dot. wieku i płci dla tych grup przed publikacją dodatkowych tabeli zawierających inne charakterystyki określone jako produkt danych Szczegółowy DHC-A.

Więcej informacji dot. tych trzech produktów i potencjalnej osi czasu dla opracowania pierwszego z nich można znaleźć na blogu: Plans for Producing Detailed Racial, Ethnic and Tribal Data from the 2020 Census (Plany Utworzenia Szczegółowych Danych Rasowych, Etnicznych i Plemiennych na podstawie Spisu Ludności 2020).

Szczegółowy DHC-A - planowana data publikacji sierpień 2023 r.

Szczegółowy DHC-A - planowany do publikacji w sierpniu 2023 r. - obejmować będzie zliczenia populacji wg danych statystycznych dot. płci i wieku dla około 370 wyszczególnionych grup rasowych i etnicznych takich jak niemiecka, libańska, jamajska, chińska, osoby z rdzennym pochodzeniem hawajskim i meksykańska, a także około 1 200 wyszczególnionych grup populacji plemiennej i wiejskiej Amerykańskich Indian i rdzennych mieszkańców Alaski, takich jak Naród Navajo.

Szczegółowy DHC-B - termin publikacji do ustalenia

Szczegółowy DHC-B obejmować będzie rodzaje gospodarstw domowych i własności mieszkaniowej dla tych samych wyszczególnionych grup rasowych i etnicznych oraz grup populacji plemiennych i wiejskich Amerykańskich Indian i rdzennych mieszkańców Alaski wymienionych powyżej dla DHC-A.

Urząd Spisu Ludności przedstawi harmonogram dla Szczegółowego DHC-B w miarę jego dostępności.

Dodatkowy DHC (S-DHC) - termin publikacji do ustalenia

Choć początkowo proponowano włączenie tabeli S-DHC do Szczegółowego DHC, zostały one przesunięte do nowego produktu danych w reakcji na informacje zwrotne użytkowników danych. Tabele te odzwierciedlają szczególnie kompleksowe relacje pomiędzy charakterystyką gospodarstw domowych a osobami je zamieszkującymi. Urząd Spisu Ludności określa te tabele jako "kompleksowe tabele łączne osoba-gospodarstwo domowe" lub "tabele łączne".

Urząd Spisu Ludności przedstawi harmonogram S-DHC w miarę jego dostępności.

Informacje Zwrotne Użytkowników Danych

Urząd Spisu Ludności kontynuuje pozyskiwanie informacji zwrotnych od użytkowników danych, a także będzie nadal podawać opinii publicznej uaktualnione informacje w miarę opracowywania i testowania ustawień systemu unikania ujawnienia tych produktów.

DHC

Urząd Spisu Ludności planuje publikację kolejnej tury danych poglądowych DHC w oparciu o dane ze Spisu Ludności 2010 dla pozyskania informacji zwrotnych od opinii publicznej tego lata.

Te informacje zwrotne będą podstawą dla końcowych ustawień i projektu tabeli DHC.

Szczegółowe DHC i S-DHC

Tej wiosny i lata, Urząd Spisu Ludności będzie kontynuować ocenę i włączanie informacji zwrotnych od użytkowników danych, w tym możliwość dodania ciągów i miejsc do listy dostępnych geografii w Szczegółowym DHC.

W późniejszym okresie tego roku, Urząd Spisu Ludności planuje publikację prototypu poglądowego produktu danych dla Szczegółowego DHC-A przy użyciu danych ze Spisu Ludności 2010 i prosić będzie opinię publiczną o informacje zwrotne. Więcej informacji o tym prototypie można znależć na blogu: Plans for Producing Detailed Racial, Ethnic and Tribal Data from the 2020 Census (Plany Utworzenia Szczegółowych Danych Rasowych, Etnicznych i Plemiennych na podstawie Spisu Ludności 2020).

Więcej informacji dot. poszczególnych tabeli planowanych w ramach Szczegółowego DHC-A, Szczegółowego DHC-B i S-DHC można znaleźć w 2020 Census Data Product Planning Crosswalk (Wykres Planowania Produktów Danych ze Spisu Ludności 2020).

Urząd Spisu Ludności będzie kontynuować informowanie opinii publicznej na stronie Informacje o Produktach Danych ze Spisu Ludności 2020. Opublikowane dziś Informacje na temat harmonogramu odnoszą się do produktów dot. obszaru stanów kontynentalnych oraz Portoryko (Puerto Rico).

Urząd Spisu Ludności opublikuje wkrótce uaktualnione informacje o Produktach Danych ze Spisu Ludności 2020 dot. Obszarów Wyspowych.

Z tym produktem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny.

###

Contact


Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

Page Last Revised - May 12, 2022
Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header