U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, December 15, 2021

Cục Thống Kê Dân Số cung cấp thông tin cho các quan chức chính quyền về Hoạt động Giải quyết Câu hỏi Thống kê

Press Release Number CB21-CN.77 Vietnamese

Cục Thống Kê Dân Số bắt đầu nhận hồ sơ vào ngày 03 tháng 01 năm 2022

Ngày 15 tháng 12 năm 2021 — Hôm nay, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã gửi email đến các quan chức chính quyền đủ điều kiện thông tin về việc tham gia vào Hoạt động Giải quyết Câu hỏi Thống kê (CQR) về cuộc Thống Kê Dân Số 2020 (Chỉ có bằng tiếng Anh).

CQR đem đến cho các quan chức bộ lạc, tiểu bang (state) và địa phương (chỉ có bằng tiếng Anh) cơ hội để yêu cầu Cục Thống Kê Dân Số xem xét việc thống kê nhà ở chính thức cho cuộc Thống Kê Dân Số 2020 để tìm các lỗi xử lý tiềm ẩn. Thông qua quy trình xem xét chính thức này, Cục Thống Kê Dân Số đảm bảo rằng việc thống kê dân số và nhà ở được phân bổ chính xác cho các nhóm phân loại của cuộc Thống Kê Dân Số 2020 ở 50 tiểu bang (state), Quận Columbia và Puerto Rico. Cục Thống Kê Dân Số đã thực hiện Hoạt động CQR kể từ cuộc Thống Kê Dân Số 1990.

Các chính quyền mà muốn yêu cầu xem xét thông tin thống kê dân số về chỗ ở tập thể thì sẽ có thể thực hiện việc này thông qua một chương trình được đề xuất riêng, chương trình Xem xét về Chỗ ở Tập thể Sau Thống kê Dân số 2020 (2020 PCGQR) (Chỉ có bằng tiếng Anh).

CQR không làm thay đổi dữ liệu tái phân chia khu vực, kết quả dùng cho chức năng phân phối hay các kết quả thu thập dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020 khác. Tuy nhiên, các kết quả CQR sẽ được sử dụng trong chương trình Ước tính Dân số của Cục Thống Kê Dân Số và các chương trình khác trong tương lai mà sử dụng dữ liệu của cuộc Thống Kê Dân Số 2020.

CQR sẽ cung cấp thông tin thống kê dân số và nhà ở đã hiệu chỉnh tính đến ngày 01 tháng 04 năm 2020, khi hồ sơ cho thấy rằng thông tin nhà ở hay dân số liên quan đã được xác định trong quá trình kiểm đếm nhưng có sai sót bị loại khỏi thống kê dân số của khu vực tài phán do lỗi xử lý.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ chấp nhận các hồ sơ CQR từ ngày 03 tháng 01 năm 2022 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023. Hạn chót để cung cấp kết quả cho các cơ quan chính quyền bị ảnh hưởng là ngày 30 tháng 09 năm 2023, nhưng Cục Thống Kê Dân Số đặt mục tiêu trả lời trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đã nộp.

Để biết thông tin về các chương trình CQR trong các cuộc thống kê dân số mười năm một lần trước đây (Chỉ có bằng tiếng Anh) và tình trạng hiện tại của các hồ sơ CQR đã nhận, hãy truy cập trang Hoạt động Giải quyết Câu hỏi Thống kê (CQR) về cuộc Thống Kê Dân Số 2020 (Chỉ có bằng tiếng Anh) và bộ công cụ truyền thông Câu hỏi Thống kê về cuộc Thống Kê Dân Số 2020 (Chỉ có bằng tiếng Anh).

###

Contact


Public Information Office
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

 

Top

Back to Header