U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, December 15, 2021

Nagbigay ang Kawanihan ng Senso ng Impormasyon sa Mga Opisyal ng Gobyerno ukol sa Operasyon ng Resolusyon sa Pagsisiyasat sa Bilang

Press Release Number CB21-CN.77 Tagalog

Magsisimulang Tumanggap ng Mga Kaso ang Kawanihan ng Senso sa Enero 3, 2022

Disyembre 15, 2021 — Nag-email ngayong araw ang Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga kwalipikadong opisyal ng gobyerno ng impormasyon tungkol sa paglahok sa Operasyon ng Resolusyon sa Pagsisiyasat sa Bilang (Count Question Resolution o CQR) sa 2020 Senso (Sa Ingles lamang).

Nagbibigay ang CQR sa mga pantribo, pang-estado (state), at lokal na opisyal (Sa Ingles lamang) ng pagkakataong humiling sa Kawanihan ng Senso ng pagsusuri sa kanilang mga opisyal na bilang ng bahay sa 2020 Senso para sa mga potensyal na pagkakamali sa pagproseso. Sa pamamagitan ng pormal na proseso ng pagsusuring ito, natitiyak ng Kawanihan ng Senso na wastong nailagay ang mga bilang ng bahay at populasyon sa mga block para sa tabulation ng 2020 Senso sa 50 estado (state), sa Distrito ng Columbia at Puerto Rico. Isinasagawa na ng Kawanihan ng Senso ang Operasyon ng CQR simula pa sa 1990 Senso.

Magagawa ng mga gobyerno na gustong humiling ng pagsusuri sa mga bilang ng populasyon sa mga grupong tirahan na sumailalim sa hiwalay na iminumungkahing programa, ang Pagsusuri sa Mga Grupong Tirahan Pagkatapos ng 2020 Senso (2020 Post-Census Group Quarters Review o 2020 PCGQR) (Sa Ingles lamang).

Hindi binabago ng CQR ang data sa muling pag-distrito, mga resulta ng pagbabahagi o iba pang produkto ng data sa 2020 Senso. Gayunpaman, gagamitin ang mga resulta ng CQR sa programa sa mga Pagtatantiya ng Populasyon ng Kawanihan ng Senso at sa iba pang programa sa hinaharap na gagamit ng data ng 2020 Senso.

Ibibigay ng CQR ang mga iwinastong bilang ng bahay at populasyon simula noong Abril 1, 2020, kapag ipinakita sa mga tala na natukoy ang bahay o ang populasyong nauugnay dito sa panahon ng pagbibilang ngunit hindi ito naisama sa bilang ng senso ng hurisdiksyon dahil sa pagkakamali sa pagpoproseso.

Tatanggap ang Kawanihan ng Senso ng mga kaso sa CQR mula Ene. 3, 2022 hanggang Hunyo 30, 2023. Ang huling araw para sa pagbibigay ng mga resulta sa mga apektadong yunit ng gobyerno ay sa Set. 30, 2023, ngunit nilalayon ng Kawanihan ng Senso na makatugon sa loob ng 90 araw mula nang matanggap ang isinumiteng kaso.

Para sa higit pang impormasyon sa mga programa ng CQR sa mga nakaraang kadekadang senso (Sa Ingles lamang) at sa kasalukuyang status ng mga natanggap na kaso ng CQR, pumunta sa page ng Operasyon ng Resolusyon sa Pagsisiyasat sa Bilang (CQR) sa 2020 Senso (Sa Ingles lamang) at sa press kit ng Pagsisiyasat sa Bilang sa 2020 Senso (Sa Ingles lamang).

###

Contact


Public Information Office
301-763-3030 or
877-861-2010 (U.S. and Canada only)
pio@census.gov

 

Top

Back to Header