U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Tuesday, December 15, 2020

Inilalabas ng Kawanihan ng Senso ang 2020 Pagsusuring Pandemograpiya Mga Tantiya ng Populasyon

Press Release Number CB20-CN.133 Tagalog

Tinatantiya sa mga Bilang ang Laki ng Populasyon ng Bansa Malaya sa 2020 Senso

DISYEMBRE 15, 2020 — Inilabas ngayon ng Kawanihan ng Senso ng U.S.ang 2020 Pagsusuring Pandemograpiya na nagbibigay ng mga tantiya — mababa, panggitna at mataas — para sa populasyon ng bansa hanggang Abril 1, 2020. Sa halip na kolektahin ang mga sagot mula sa mga sambahayan gaya ng sa 2020 Senso, ginagamit ng Pagsusuring Pandemograpiya ang kasalukuyan at pangkasaysayang mahahalagang rekord ng estadistika at iba pang data upang tantiyahin ang laki ng populasyon ng U.S. Sa pamamagitan ng paglalabas ng mga tantiyang ito bago ang mga unang resulta mula sa 2020 Senso, naghahandog ang Pagsusuring Pandemograpiya ng isang malayang panukat ng populasyon para ihambing sa mga opisyal na bilang ng senso.

Batay sa iba't ibang pagpapalagay tungkol sa populasyon, lumikha ang Pagsusuring Pandemograpiya ng tatlong iba't ibang tantiya para sa laki ng populasyon ng U.S. noong Abril 1, 2020:

2020 Pagsusuring Pandemograpiya ng mga Tantiya ng Populasyon ng U.S. hanggang Abril 1, 2020

Mababa

Panggitna

Mataas

330,730,000

332,601,000

335,514,000

“Lubos na nagsusumikap ang Kawanihan ng Senso upang matiyak ang kalidad ng aming gawain,” wika ni Dr. Ron Jarmin, deputadong direktor at punong opisyal na tagapagpatakbo ng Kawanihan ng Senso. “Ang Pagsusuring Pandemograpiya ay isang mahalagang mapagkukunan upang matulungan kaming suriin ang pagiging kumpleto ng bilang ng populasyon ng 2020 Senso.”

Binuo ang mga Pagsusuring Pandemograpiyang tantiya gamit ang mga rekord ng kapanganakan at kamatayan, data sa internasyonal na migrasyon at mga rekord ng Medicare. Kabilang sa mga saklaw ang mga antas ng kawalan ng katiyakan sa input na data at mga pamamaraang gamit upang likhahin ang mga tantiya.

Halimbawa, ang mga tantiya ng mga kamatayan at kamatayan ay tinitinghan bilang may kaukulang kawastuhan dahil nakabatay ang mga ito sa sistema ng mahahalagang rekord ng U.S. na napakawasto at kumpleto. Ngunit, mayroong mas higit na kawalan ng katiyakan sa mga tintiya ng internasyona na migrasyon dahil walang makukuhang administratibong rekord upang lumikha ng ganoong mga tantiya. Sa halip, ginagamit namin ang data na mula sa Pagsisiyasat ng Komunidad ng Amerikano (American Community Survey) ng Kawanihan ng Senso at iba pang mga mapagkukunan upang tantiyahin ang internasyonal na migrasyon.

“Pinahihintulutan kami ng Pagsusuring Pandemograpiya na gamitin ang umiiral nang data, gaya ng mga kasalukuyan at pangkasaysayang administratibong rekord at data ng survey, upang tantiyahin ang laki ng populasyon,” wika ni Eric Jensen, nakatataas na teknikal na dalubhasa para sa Dibisyon ng Pagsusuring Pandemograpiya sa Populasyon. “Nagawa namin ang Pagsusuring Pandemograpiya simula pa noong 1960 Senso at sa pagdaan ng panahon, nakinabang ang aming mga tantiya hindi lamang mula sa mga pagpapabuti ng pamamaraan, kung hindi sa mga makukuhang administratibong rekord.”

Ang pinal na resulta ng 2020 Senso ay ihahambing sa 2020 Pagsusuring Pandemograpiya ng mga tantiya upang lumikha ng mga tantiya ng potensyal na netong pagkakamali sa saklaw ayon sa edad, kasarian, malalawak na grupo ng lahi at Hispanikong pinagmulan. Isang ulat na nagdedetalye ng 2020 Pagsusuring Pandemograpiya ng mga tantiya ng mga netong labis na pagbibilang at hindi lubos na pagbilang ang ipinaplanong mailabas sa 2021.

Bukod dito, sa 2021 at 2022, pinaplano naming lumikha ng tatlong bagong, eksperimental na pangkat ng mga tantiya (sa Ingles lamang):

 • Mga tantiya para sa mga populasyong Hispaniko at hindi Hispaniko ayon sa kasarian para sa mga edad na 0 hanggang 39 (pinalawak mula sa mga edad 0 hanggang 29 na inilabas ngayong araw) sa 2021.
 • Ang mga tantiya para sa maliliit na bata (mga edad na 0 hanggang 4 na taong gulang) ay makukuha sa kauna-unahang pagkakataon sa mga antas ng estado (state) at county sa 2022. Isasama sa mga tantiyang ito ang mga kasalukuyang rekord ng kapanganakan, na hindi pa makukuha mula sa mga lokal na hurisdiksyon.
 • Ang mga tantiya para sa mga populasyon sa edad na 0 hanggang 17 taong gulang para sa Puti, Itim o Aprikanong Amerikano, Amerikanong Indian o Katutubong Alaskan, Asyano, Katutubong Hawayano at Ibang Taga-islang Pasipiko, at Dalawa o Higit Pang Lahi, at ayon sa Hispanikong Pinagmulan sa 2022. Isinasama sa mga tantiyang ito ang detalye ukol sa lahi na makukuha sa parehong rekord ng kapanganakan at kamatayan simula pa noong 2003.

Ang Pagsusuring Pandemograpiya ng mga tantiya ay isa sa dalawang pamamaraang ginagamit upang sukatin ang saklaw sa senso at tulungan kaming maunawaan kung anong mga grupo ng populasyon ang maaaring hindi lubos na nabilang o nabilang nang labis. Ang isa pang pamamaraan ay ang Programa ng Pagsukat ng Saklaw (Coverage Measurement Program) na ginagamit ang impormasyon mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbibilang (Post-Enumeration Survey, (sa Ingles lamang), isang malayang survey ng Kawanihan ng Senso, upang tantiyahin kung gaano karaming tao o yunit ng pabahay ang nakaligtaan o mali ang pagkabilang sa 2020 Senso. Ang mga tantiya ng saklaw mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbibilang ay naka-iskedyul na makuha sa Nobyembre 2021.

Lubos na nagsusumikap ang Kawanihan ng 2020 Senso upang iproseso ang data upang maihatid ang kumpleto at wastong bilang ng populasyon ng estado (state) na pinakamalapit sa Disyembre 31, 2020, ang itinakdang huling araw ayon sa batas hangga't maaari.

Mga Tampok sa Pagsusuring Pandemograpiya

Bukod sa mga tantiya ng kabuuang populasyon para sa bansa, nagkakaloob din ang 2020 Pagsusuring Pandemograpiya ng mga tantiya sa antas na pambansa ng populasyon ng U.S. ayon sa edad, kasarian, malalawak na grupo ng lahi at Hispanikong pinagmulan na may pinalawak na detalye sa edad na ginawang makukuha ngayong taon depende sa kung ano ang ipinagkaloob noong 2010.

Partikular na, makukuha ang mga tantiya para sa bilang ng mga tao na:

 • Itim lamang/hindi Itim lamang ayon sa kasarian para sa mga edad na 0 hanggang 85 taong gulang at pataas.
 • Itim lamang o kumbinasayon/hindi Itim lamang o kumbinasyon ayon sa kasarian para sa mga edad na 0 hanggang 85 taong gulang at pataas (pinalawak mula 0 hanggang 29 taong gulang sa 2010 Pagsusuring Pandemograpiya).
 • Hispaniko/hindi Hispaniko ayon sa kasarian para sa mga edad na 0 hanggang 29 taong gulang (pinalawak mula 0 hanggang 19 taong gulang noong 2010).

Ang mga tantiyang ito ay maaaring lamang likhain sa limitadong detalyadong panlahi dahil umaasa ito sa mga rekord ng kasaysayan at mga panukat ng lahi, na nagbago sa pagdaan ng panahon.

Kabilang sa ibang mga tampok mula sa inilabas ngayong araw ang, sa pagkakasunud-sunod ng mga mababa, panggitna at mataas na tantiya:

 • Ang karaniwang edad ng populasyon ng U.S. ay tinantiyang 38.4, 38.5 at 38.7.
 • Ang porsyento ng populasyon ng U.S. na tinantiyang Itim lamang ay 13.4, 13.7 at 13.9.
 • Ang porsyento ng populasyon ng U,S, na tinantiyang Itim lamang o kumbinasyon sa ibang mga lahi ay 14.9, 15.1 at 15.4.
 • Ang ratio sa kasarian (bilang ng mga kalalakihan sa bawat 100 kababaihan) para sa kabuuang populasyon ay 98.1 sa lahat ng tatlong serye. Ang ratio sa kasarian para sa populasyon ng wala pang 30 taong gulang at 104.2 sa mababang serye at 104.3 sa mga panggitna at mataas na serye.
 • Para sa populasyon ng wala pang 30 taong gulang, ang porsyentong tinantiyang Hispaniko ay 23.0, 24.6 at 26.0. Ang Pagsusuring Pandemograpiya ng mga tantiya ng populasyon ayon sa Hispanikong Pinagmulan ay hindi nilikha para sa lahat ng edad dahil ang opsyong Hispanikong pinagmulan ay hindi malawakang makukuha sa mga rekord ng kapanganakan at kamatayan hanggang sa dekadang 1990.

Tinatantiya lamang ng Pagsusuring Pandemograpiya ang pambansang populasyon para sa mga kategoryang pandemograpiyang ito, nang sa gayon ang mga tantiyang ito ay hindi maaaring ikumpara sa mas detalyadong data ng 2020 Senso na magpapakita ng populasyon sa mga estado (states), lungsod, county, lugar ng senso at sa antas ng block.

Ang mga kumpletong talahanahan ay matatagpyan sa homepage ng 2020 Pagsusuring Pandemograpiya (2020 Demographic Analysis, (sa Ingles lamang).

###

Contact


Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030
pio@census.gov

Top

Back to Header