U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, December 30, 2020

Cục Thống Kê Dân Số Cập Nhật Thông Tin Về Thống Kê Dân Số 2020

Press Release Number CB20-RTQ.44 Vietnamese

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 — Thu thập dữ liệu chỉ là một phần của việc thực hiện đầy đủ và chính xác Thống Kê Dân Số 2020. Kể từ giữa tháng 10, các chuyên gia của Cục Thống kê Dân Số đã nỗ lực hết sức trong quá trình xử lý dữ liệu.

Trong trường hợp cục phát hiện vấn đề có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu, chúng được khôi phục ngay. Là một phần của tất cả các cuộc thống kê dân số mười năm một lần, quá trình này tối quan trọng đối với việc cung cấp một bộ dữ liệu khả dụng cho chức năng phân phối các vị trí trong Hạ Viện giữa các tiểu bang (state). 

Lịch trình báo cáo dữ liệu này không cố định. Các ngày dự kiến này có bản chất linh hoạt. Chúng tôi đang tiếp tục xử lý khối dữ liệu đã thu được, và dự kiến chuyển giao kết quả kiểm đếm dân số cấp tiểu bang (state) để sử dụng cho chức năng phân phối một cách đầy đủ và chính xác vào đầu năm 2021, gần thời hạn luật định nhất có thể. 

###

Contact


Văn Phòng Thông Tin Cộng Đồng
301-763-3030
pio@census.gov

Top

Back to Header