U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Wednesday, December 30, 2020

Update ng Kawanihan ng Senso sa 2020 Senso

Press Release Number CB20-RTQ.44 Tagalog

Disyembre 30, 2020 — Ang pagkolekta ng data ay isa lamang bahagi ng paglikha ng kumpleto at wastong 2020 Senso. Simula sa kalagitnaan ng Oktubre, lubos na nagsumikap ang mga eksperto sa Kawanihan ng Senso na iproseso ang data.

Habang natutuklasan ang mga isyung nakakaapekto sa kawastuhan ng data, ang mga ito ay itinatama. Ang mahalagang prosesong ito, na naging bahagi ng bawat kadekadang senso, ay kritikal sa paglikha ng data na maaaring gamitin para sa pagbabahagi ng mga puwesto sa Kapulungan ng mga Kinatawan sa mga estado (state). 

Ang iskedyul para sa pag-uulat ng data na ito ay hindi nakapirme. Magbabago ang mga inaasahang petsa. Patuloy naming ipoproseso ang nakolektang data at pinaplanong ihatid ang kumpleto at wastong bilang ng populasyon ng estado (state) para sa pagbabahagi sa simula ng 2021 na malapit sa deadline na ayon sa batas hangga’t maaari. 

###

Contact


Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030
pio@census.gov

Top

Back to Header