U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Monday, December 07, 2020

Cục Thống Kê Dân Số Công Bố Việc Đánh Giá Chất Lượng Thống Kê Dân Số 2020

Press Release Number CB20-CN.131 Vietnamese / Tiếng Việt

Cục Thống Kê Dân Số Tiếp Tục Thực Hiện Việc Đánh Giá Thống Kê Dân Số Mười Năm Một Lần

NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2020 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch cập nhật để phổ biến thông tin và kết quả kiểm tra chất lượng đầu tiên của cuộc thống kê dân số, bao gồm công bố các chỉ số chất lượng dữ liệu ở số lượng chưa từng có.

Mỗi thập kỷ, Cục Thống Kê Dân Số thực hiện đánh giá toàn diện cuộc thống kê dân số và đưa ra nhiều chỉ số đo lường chất lượng dữ liệu. Trước những thách thức độc đáo mà đại dịch COVID-19 gây ra cho Thống Kê Dân Số 2020, Cục Thống Kê Dân Số có kế hoạch phát hành thêm các chỉ số chất lượng dữ liệu bổ sung.

Ngoài các chỉ số chất lượng sắp được phát hành, Cục Thống Kê Dân Số sẽ thực hiện các cuộc đánh giá khác về Thống Kê Dân Số 2020 trong những tháng và năm tới, bao gồm:

 • Làm việc với các chuyên gia bên ngoài để đánh giá chất lượng dữ liệu.
 • Tiến hành đánh giá sâu rộng các hoạt động của Thống Kê Dân Số 2020.
 • So sánh kết quả Thống Kê Dân Số 2020 với các tổng dân số khác.

Tất cả những nỗ lực này đều hỗ trợ việc đánh giá chất lượng của một cuộc thống kê dân số - phân tích quy trình, xem xét dữ liệu một cách cẩn thận và so sánh kết quả với các tổng dân số khác.

Chỉ Số Chất Lượng Dữ Liệu

Lần đầu tiên, Cục Thống Kê Dân Số có kế hoạch công bố số liệu chất lượng dữ liệu cho quốc gia, tiểu bang (states), Đặc Khu Columbia và Puerto Rico, cùng với kết quả đầu tiên từ Thống Kê Dân Số 2020 - dữ liệu được sử dụng cho chức năng phân phối Hạ Viện Hoa Kỳ. Các chỉ số này sẽ chứa thông tin về tự tỷ lệ tự trả lời, hoạt động Đến Nhà Các Trường Hợp Không Trả Lời (NRFU, từ viết tắt tiếng Anh) (bao gồm phỏng vấn hộ gia đình, phỏng vấn người đại diện và kiểm đếm theo hồ sơ hành chính), quá trình xác định nguồn thống kê, và chỉ số về các địa chỉ được xác định là có người ở, không có người ở hoặc cần xóa đi.

Các chỉ số dự kiến này bổ sung cho các chỉ số ban đầu mà Cục Thống Kê Dân Số đã cung cấp cho Thống Kê Dân Số 2020, bao gồm tỷ lệ tự trả lời (chỉ có bằng tiếng Anh) đến tận cấp vùng, tỷ lệ hoàn thành (chỉ có bằng tiếng Anh) ban đầu ở cấp tiểu bang (state), tỷ lệ hoàn thành khối lượng công việc NRFU (chỉ có bằng tiếng Anh) của các văn phòng thống kê dân số khu vực (Area Census Office), và tỷ lệ kiểm đếm theo hồ sơ hành chính và người trả lời đại diện (chỉ có bằng tiếng Anh) cấp quốc gia. Nếu có, Cục Thống Kê Dân Số sẽ phát hành các chỉ số cho Thống Kê Dân Số 2020 mà có thể so sánh với Thống Kê Dân Số 2010.

Chuyên Gia Bên Ngoài

Cục Thống Kê Dân Số cũng đang làm việc với các nhóm độc lập bên ngoài để đánh giá chất lượng của Thống Kê Dân Số 2020. Các nhóm chuyên gia bên ngoài này, những người sở hữu sự chuyên môn về kỹ thuật và chủ đề cụ thể, sẽ tư vấn cho Cục Thống Kê Dân Số về các cuộc đánh giá chất lượng, bao gồm giúp xem xét và kiểm tra các kế hoạch, quy trình, thủ tục và các chỉ số đề xuất của cơ quan về chất lượng dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020. Họ sẽ xem xét các chỉ số hoạt động, thống kê và lập bảng dữ liệu đặc trưng, bắt đầu với dữ liệu cấp quốc gia và cấp tiểu bang (state), và sau đó là dữ liệu cấp địa phương vào đầu năm 2021. Vì trọng tâm của quá trình này là dữ liệu cơ bản và đặc trưng, nên việc phân tích có thể chính thức bắt đầu sau khi dữ liệu cho chứng năng phân phối được hoàn tất. Các chuyên gia mà có quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu nội bộ của Cục Thống Kê Dân Số sẽ có trạng thái tuyên thệ đặc biệt, nghĩa là họ phải tuân thủ cùng lời thề và nghĩa vụ pháp lý như nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số là bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân trong suốt phần đời còn lại của họ.

Kiểm Tra Và Đánh Giá

Trong bốn năm tới, Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiến hành việc kiểm tra và đánh giá (chỉ có bằng tiếng Anh) các hoạt động của cuộc Thống Kê Dân Số 2020 và cung cấp thông tin liên quan cho công chúng. Quá trình kiểm tra hoạt động này sẽ ghi lại hiệu suất của Thống Kê Dân Số 2020, đồng thời xem xét và cung cấp chỉ số về từng hoạt động. Quá trình đánh giá sẽ phân tích, diễn giải và tổng hợp hiệu quả của các thành phần thống kê dân số và tác động của chúng đến chất lượng dữ liệu, mức độ bao phủ hoặc cả hai. Quá trình đánh giá sẽ xem xét nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm:

 • Hoạt động Rà Soát Địa Chỉ được cấu trúc lại.
 • Hiệu quả của các lựa chọn về ngôn ngữ trả lời trên mạng.
 • Những lo ngại về quyền riêng tư và tính bảo mật của người trả lời trong việc trả lời thống kê dân số.
 • Việc kiểm đếm trẻ em.
 • Các ước tính hệ thống kép liên quan đến Khảo Sát Sau Khi Kiểm Đếm.
 • Những người không nói tiếng Anh và cư dân trong các căn nhà nhiều hộ gia đình, bao gồm cả trẻ em.
 • Nhiều khía cạnh của chương trình Hợp Tác và Truyền Thông Đầy Đủ.

So Sánh Với Các Tổng Dân Số Khác

Ngoài việc phân tích quá trình thống kê dân số thông qua các hoạt động nêu trên, cuộc thống kê dân số này cũng được đánh giá bằng cách so sánh với các tổng dân số khác. Như những thập kỷ trước, Cục Thống Kê Dân Số có kế hoạch phát hành các sản phẩm cho mục đích này - mỗi sản phẩm đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng.

 • Phân Tích Nhân Khẩu Học - Vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, Cục Thống Kê Dân Số sẽ phát hành kết quả Phân Tích Nhân Khẩu Học, là một loạt các ước tính về dân số Hoa Kỳ ở cấp quốc gia theo độ tuổi, giới tính, và một số chủng tộc và nhóm người thuộc nguồn gốc Tây Ban Nha nhất định. Những ước tính này được tạo ra bằng cách sử dụng hồ sơ sinh tử hiện tại và trong lịch sử, các dữ liệu về di cư quốc tế và hồ sơ Medicare. Các ước tính này hoàn toàn độc lập với các thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020. Ngoài ra, Cục Thống Kê Dân Số đang có kế hoạch thiết lập một số bộ ước tính Phân Tích Nhân Khẩu Học thử nghiệm để cung cấp thêm kết quả đánh giá theo độ tuổi, chủng tộc và nguồn gốc Tây Ban Nha. Những ước tính đó sẽ được công bố vào năm 2021 và 2022.
 • Khảo Sát Sau Khi Kiểm Đếm - Cục Thống Kê Dân Số hiện đang thực hiện một cuộc Khảo Sát Sau Khi Kiểm Đếm để đo lường xem liệu một số khu vực địa lý hoặc nhóm nhân khẩu học nhất định có bị đếm thiếu hay lố trong Thống Kê Dân Số 2020 hay không. Khảo sát này sẽ phỏng vấn độc lập mọi người, hỏi họ sống ở đâu vào ngày 01 tháng 04, sau đó khớp thông tin đó với kết quả thống kê dân số. Cuộc khảo sát sau đó sẽ ước tính số người và số đơn vị nhà ở bị bỏ sót trong quá trình thống kê dân số, và số người bị tính do lỗi, bao gồm cả những người được tính hơn một lần. Cục Thống Kê Dân Số tạm thời dự kiến sẽ công bố kết quả đầu tiên vào tháng 11 năm 2021, và nhiều kết quả sau đó sẽ đến vào tháng 2 năm 2022.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ xem xét kỹ lưỡng cách hoạt động của các quy trình trong Thống Kê Dân Số 2020 và cách thống kê các khu vực địa lý và dân số khác nhau. Cục Thống Kê Dân Số sẽ sử dụng thông tin đó cũng như các cơ hội để đổi mới trong thập kỷ tới, để chuẩn bị cho Thống Kê Dân Số 2030.

###

Contact


Văn Phòng Thông Tin Cộng Đồng
301-763-3030
pio@census.gov

Top

Back to Header