U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Monday, December 07, 2020

Inanunsyo ng Kawanihan ng Senso ang Pagtatasa ng Kalidad ng 2020 Senso

Press Release Number CB20-CN.131 Tagalog

Patuloy na Isinasagawa ng Kawanihan ng Senso ang Kadekadang Pagbilang

DISYEMBRE 7, 2020 — Inanunsyo ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga plano para sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa kalidad kasama ang mga unang resulta mula sa senso, kabilang ang paglalabas ng wala pang katulad na bilang ng mga tagapagpahiwatig ng kalidad ng data.

Sa bawat dekada, nagsasagawa ang Kawanihan ng Senso ng mga malawakang ebalwasyon sa senso at naglalabas ng iba't ibang metrika sa kalidad ng data. Dahil sa mga katangi-tanging hamon na idinulot ng pandemyang COVID-19 sa 2020 Senso, pinaplano ng Kawanihan ng Senso ang paglalabas ng karagdagang metrika sa kalidad ng data.

Bukod sa darating na metrika sa kalidad na ipinaplanong ilabas, makikibahagi ang Kawanihan ng Senso sa ibang mga ebalwasyon sa 2020 Senso sa mga darating na buwan at taon, kabilang ang:

 • Pakikipagtulungan sa mga tagalabas na dalubhasa upang suriin ang kalidad ng data.
 • Pagsasagawa ng mga malawakang ebalwasyon at pagtatasa sa mga operasyon ng 2020 Senso.
 • Paghahambing sa mga resulta ng 2020 Senso sa ibang mga kabuuan ng populasyon.

Ang lahat ng pagsusumikap na ito ay sumusuporta sa ebalwasyon sa kalidad ng senso — na magsusuri sa proseso, pag-aaralan nang mabuti ang data at ihahambing ang mga resulta sa ibang mga kabuuan ng populasyon.

Metrika ng Kalidad ng Data

Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaplano ng Kawanihan ng Senso na ilabas ang metrika ng kalidad ng data para sa bansa, mga estado (state), District of Columbia at Puerto Rico, kasama ang mga unang resulta mula sa 2020 Senso — data na ginamit para sa pagbabahagi ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. Magiging kabilang sa metrikang ito ang sariling pag-sagot, Hindi tugon na pag-followup (NRFU, ayon sa akronimang Ingles) (kabilang ang mga panayam sa sambahayan, panayam sa kinatawan, at pagbibilang ng mga administratibong talaan), mga pagtatalaga ng bilang at metrika sa mga address na naresolba bilang okupado, bakante o binura.

Ang mga naiplanong metrikang ito ay dagdag sa mga maagang tagapagpahiwatig na nagkaloob na ang Kawanihan ng Senso para sa 2020 Senso, kabilang ang mga antas sa sariling pagsagot (sa Ingles lamang) hanggang sa antas para sa lugar, unang antas ng pagkumpleto (sa Ingles lamang) sa antas na pang-estado (state), antas ng pagkumpleto ng gawain para sa NRFU (sa Ingles lamang) para sa opisina ng lugar ng senso (area census office), at pambansang administratibong talaan at antas ng pagbibilang ng kinatawang tagasagot (sa Ingles lamang). Kung saan makukuha, ilalabas ng Kawanihan ng Senso ang metrika para sa 2020 Senso na maihahambing sa mga mula sa 2010 Senso.

Mga Tagalabas na Dalubhasa

Nakikipagtulungan din ang Kawanihan ng Senso sa mga independiyenteng tagalabas na grupo hinggil sa pagsusuri sa kalidad ng 2020 Senso. Papayuhan ng mga pangkat ng tagalabas na dalubhasa na may espesipikong kadalubhasaang teknikal at sa partikular na paksa ang Kawanihan ng Senso hinggil sa mga pagtatasa sa kalidad, kabilang ang pagtulong sa pag-aaral at pagtatasa ng mga plano, proseso, pamamaraan at iminumungkahing metrika ng ahensya pagdating sa kalidad ng data ng 2020 Senso. Pag-aaralan ng mga tagalabas na dalubhasa ang metrika sa operasyon at mga talaan ng data ng bilang at katangian, simula sa data sa antas na pambansa at pang-estado (state) at pagkatapos sa data na sub-nasyonal sa unang bahagi ng 2021. Dahil magpopokus sa data ng sub-estado at katangian, ang pagsusuring iyon ay maaaring puspusang masimulan pagkatapos makumpleto ang data para sa pagbabahagi. Ang mga dalubhasang may access sa panloob na data ng Kawanihan ng Senso ay magkakaroon ng espesyal na sinumpaang katayuan, ibig sabihin, may pananagutan sila sa ilalim ng parehong panunumpa at legal na tungkulin na kagaya ng sa mga empleyado ng Kawanihan ng Senso na habang-buhay na panatilihing kompedensiyal ang pansariling pagkakakilanlang impormasyon.

Mga Pagtatasa at Ebalwasyon

Sa susunod na apat na taon, magsasagawa ng Kawanihan ng Senso ng mga pagtatasa at pagsusuri (sa Ingles lamang) sa mga operasyon ng 2020 Senso at isasapubliko ang mga ito. Isasadokumento sa mga pagtatasa sa operasyon kung gaano kahusay na isinagawa ang 2020 Senso, na nagsusuri at nagkakaloob ng metrika tungkol sa bawat operasyon. Susuriin, uunawain, at pag-iisahin ng mga ebalwasyon ang pagiging mabisa ng mga bahagi ng senso at ang epekto ng mga ito sa kalidad ng data, saklaw o pareho. Pag-aaralan ng mga ebalwasyon ang iba't ibang paksa, kabilang ang:

 • Muling idinisenyong operasyon sa Pagsaliksik ng Address.
 • Ang pagiging mabisa ng mga opsyon sa wika sa online na pagsagot.
 • Mga pag-aalala sa pagkapribado at pagiging kompedensiyal ng tagasagot tungkol sa pagsagot sa senso.
 • Ang pagbibilang sa maliliit na bata.
 • Mga tantiya sa dalawang sistema na nauugnay sa Survey Pagkatapos ng Pagbibilang.
 • Mga hindi nagsasalita ng Ingles at mga residente ng kumplikadong sambahayan, kabilang ang maliliit na bata.
 • Maraming aspeto ng programang Pinagsamang Pakikipagsosyo at Komunikasyon.

Paghahambing sa Ibang mga Kabuuan ng Populasyon

Bukod sa pagsusuri sa proseso ng senso sa pamamagitan ng mga aktibidad na inilalarawan sa itaas, sinusuri ang senso sa pamamagitan ng paghahambing sa ibang mga kabuuan ng populasyon. Gaya ng sa mga naunang dekada, pinaplano ng Kawanihan ng Senso na maglabas ng mga produkto para sa layunung ito — ang bawat isa na may mga sarili nitong lakas at kahinaan.

 • Pagsusuring Pandemograpiya — Sa Disyembre 15, 2020, ilalabas ng Kawanihan ng Senso ang Pagsusuring Pandemograpiya, na isang serye ng mga tantiya ng populasyon ng U.S. sa antas na pambansa ayon sa edad, kasarian, at mga limitadong grupong panlahi at Hispanikong pinagmulan. Nilikha ang mga tantiyang ito gamit ang mga kasalukuyan at pangkasaysayang rekord ng kapanganakan at kamatayan, data sa internasyonal na migrasyon at mga rekord ng Medicare. Ganap na independiyente ang mga tantiyang ito sa mga pagbilang sa 2020 Senso. Bukod dito, pinaplano ng Kawanihan ng Senso na lumikha ng ilang eksperimental na pangkat ng mga tantiya ng Pagsusuring Pandemograpiya upang magkaloob ng mga karagdagang ebalwasyon ayon sa edad, lahi at Hispanikong pinagmulan. Lilikhahin ang mga tantiyang ito sa 2021 at 2022.
 • Survey Pagkatapos ng Pagbibilang — Ang Kawanihan ng Senso ay kasalukuyang nagsasagawa ng Survey Pagkatapos ng Pagbibilang upang sukatin kung ang ilang heograpiya o grupong pandemograpiya ay hindi lubos na nabilang o labis na nabilang sa 2020 Senso. Ang survey ay malayang kinakapanayam ang mga tao, nagtatanong kung saan sila nanirahan noong Abril 1, at pagkatapos ay itinutugma ang impormasyong iyon sa mga resulta ng senso. Pagkatapos ay tatantiyahin ng survey ang bilang ng tao at mga yunit ng pabahay na nakaligtaan sa senso at ang bilang ng tao na nabilang nang mali, kabilang ang mga nabilang nang mahigit sa isang beses. Pansamantalang pinaplano ng Kawanihan ng Senso na ilabas ang mga unang resulta sa Nobyembre 2021, na may higit pang mga resultang darating sa Pebrero 2022.

Susuriing mabuti ng Kawanihan ng Senso ang kung paano gumana ang mga proseso para sa 2020 Senso at kung paano nabilang ang iba't ibang pangheograpiyang lugar at grupo ng populasyon. Gagamitin ng Kawanihan ng Senso ang impormasyong iyon, pati na rin ang mga oportunidad na magbago sa susunod na dekada, upang maghanda para sa 2030 Senso.

###

Contact


Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030
pio@census.gov

Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes Thumbs Down Image No
NO THANKS
255 characters maximum 255 characters maximum reached
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?

Top

Back to Header