U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Monday, December 07, 2020

Urząd Spisu Ludności Zapowiada Ocenę Jakości Spisu Ludności 2020

Press Release Number CB20-CN.131 Polish / Polski

Urząd Spisu Ludności Kontynuuje Praktykę Przeprowadzania Oceny Dziesięcioletniego Liczenia Ludności

7 GRUDNIA 2020 r. — Urząd Spisu Ludności USA zapowiedział uaktualnione plany opublikowania informacji na temat jakości wraz z pierwszymi wynikami Spisu Ludności, w tym ujawnienia bezprecedensowej liczby indykatorów jakości danych.

Każdej dekady Urząd Spisu Ludności prowadzi rozległe oceny spisu ludności i ujawnia różnorodne wskaźniki jakości danych. Biorąc pod uwagę niezwykłe wyzwania, przed jakimi postawiła Spis Ludności 2020 pandemia COVID-19, Urząd Spisu Ludności planuje ujawnić dodatkowe wskaźniki jakości danych.

W dodatku do ujawnienia w niedługim czasie wskaźników jakości, Urząd Spisu Ludności przeprowadzi inne oceny Spisu Ludności 2020 w nadchodzących miesiącach i latach, które obejmować będą:

 • Współpracę z niezależnymi ekspertami w celu oceny jakości danych.
 • Prowadzenie rozległych sprawdzianów i ocen działań w ramach Spisu Ludności 2020.
 • Porównanie wyników Spisu Ludności 2020 z innymi łącznymi liczbami poziomu populacji.

Wszystkie te wysiłki wspierają przeprowadzenie sprawdzianu jakości spisu ludności — analizę procesu, precyzyjny przegląd danych oraz porównanie wyników z łącznymi liczbami poziomu populacji.

Wskaźniki Jakości Danych

Po raz pierwszy, Urząd Spisu Ludności planuje opublikować wskaźniki jakości danych w skali kraju, stanów (states), Dystryktu Kolumbii i Portoryko (Puerto Rico) wraz z pierwszymi wynikami Spisu Ludności 2020 - danymi używanymi przy rozdziale mandatów w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Wskaźniki te będą obejmować informacje dotyczące samodzielnego udzielania odpowiedzi, Działań Następczych przy Braku Odpowiedzi (NRFU, skrót w j. angielskim) (w tym wywiadów w gospodarstwach domowych, wywiadów zastępczych oraz zliczeń na podstawie rejestrów administracyjnych), liczenia imputacyjnego, a także wskaźników dla adresów policzonych jako zamieszkałe, pustostany lub usuniętych.

Te planowane wskaźniki zostaną opublikowane w dodatku do wczesnych wskaźników już udostępnionych przez Urząd Spisu Ludności dla Spisu Ludności 2020, w tym poziomu odpowiedzi udzielonych samodzielnie (link tylko w j. angielskim) wstępnego, do szczebla obszaru, poziomu wypełnienia spisu (link tylko w j. angielskim) na szczeblu stanowym, poziomu ukończenia pracy w ramach NRFU (link tylko w j. angielskim) dla Lokalnych Biur Spisu Ludności (Area Census Office) oraz obejmujących szczebel krajowy, a pochodzących z rejestrów administracyjnych i odpowiedzi zastępczych poziomów zliczania (link tylko w j. angielskim). O ile będą dostępne, Urząd Spisu Ludności opublikuje wskaźniki dla Spisu Ludności 2020, dające się porównać ze Spisem Ludności 2010.

Niezależni Eksperci

Urząd Spisu Ludności współpracuje także z niezależnymi, zewnętrznymi grupami w ramach prowadzenia oceny jakości Spisu Ludności 2020. Panele niezależnych ekspertów, posiadających specjalistyczną znajomość technologii, jak i wiedzę merytoryczną, będą doradzać Urzędowi Spisu Ludności w sprawie ocen jakości, w tym pomagać przy przeglądzie i ocenie planów, procesów i procedur urzędu oraz proponowanych wskaźników dotyczących jakości danych Spisu Ludności 2020. Niezależni eksperci dokonają przeglądu wskaźników operacyjnych, a także zestawień zliczeń i charakterystyki danych, rozpoczynając od danych na szczeblu krajowym i stanowym, a następnie danych poniżej szczebla krajowego na początku 2021 r. Ze względu na skupienie na danych na szczeblu poniżej stanowego oraz charakterystyce danych, powyższa analiza może się rozpocząć w pełnym wymiarze po ukończeniu analizy danych dotyczących rozdziału mandatów wyborczych. Eksperci z dostępem do wewnętrznych danych Urzędu Spisu Ludności będą posiadać specjalny status osób zaprzysiężonych, co oznacza, że będą zobowiązani tą samą przysięgą i wymogiem prawnym jak pracownicy Urzędu Spisu Ludności do zachowania w poufności przez całe życie danych osobowych pozwalających na ustalenie tożsamości.

Oceny i Sprawdziany

W ciągu następnych kilku lat, Urząd Spisu Ludności będzie prowadzić oceny i sprawdziany (link tylko w j. angielskim) działań prowadzonych w ramach Spisu Ludności 2020 i udostępni je opinii publicznej. Oceny operacyjne opiszą sposób przeprowadzenia Spisu Ludności 2020, poddając analizie i udostępniając wskaźniki dla każdego zakresu operacyjnego. Sprawdziany przeanalizują, zinterpretują i opracują syntezę skuteczności części składowych spisu ludności oraz ich wpływu na jakość danych, zasięg lub oba te czynniki. Sprawdziany przeanalizują szeroki wachlarz tematów, w tym:

 • Przeorganizowaną operację Sprawdzania Adresów.
 • Skuteczność opcji językowych dla odpowiedzi udzielanych online.
 • Obawy związane z prywatnością respondentów i poufnością odpowiedzi udzielanych w spisie ludności.
 • Liczenie małych dzieci.
 • Dwutorowy system danych szacunkowych związany ze Spisem Kontrolnym.
 • Osoby nieposługujące się językiem angielskim oraz mieszkańcy gospodarstw domowych ze złożoną sytuacją, w tym z małymi dziećmi.
 • Liczne aspekty programu Zintegrowanego Partnerstwa i Komunikacji.

Porównanie z Innymi Narzędziami Liczenia Populacji

W dodatku do prowadzenia analizy procesów spisu ludności za pomocą wyżej opisanych działań, wyniki spisu ludności są oceniane przez porównanie z innymi liczbami ogólnymi populacji. Podobnie do minionych dekad, Urząd Spisu Ludności planuje w tym celu opublikowanie wyników tych analiz - każdej z własnym zestawieniem mocnych i słabych stron.

 • Analiza Demograficzna — 15 grudnia 2020 r., Urząd Spisu Ludności opublikuje Analizę Demograficzną, stanowiącą zestaw danych szacunkowych populacji USA na poziomie krajowym według wieku, płci oraz ograniczonych danych dotyczących rasy i grup pochodzenia latynoskiego. Te dane szacunkowe są tworzone przy użyciu aktualnych i przeszłych ksiąg urodzeń i zgonów, danych związanych z migracjami międzynarodowymi i dokumentacji Medicare. Dane szacunkowe są całkowicie niezależne od zliczeń Spisu Ludności 2020. Dodatkowo Urząd Spisu Ludności ma w planach opracowanie pewnej liczby eksperymentalnych zbiorów danych szacunkowych w ramach Analizy Demograficznej, w celu przedstawienia dodatkowych ocen według wieku, rasy i pochodzenia latynoskiego. Te dane szacunkowe zostaną opracowane w roku 2021 i 2022.
 • Spis Kontrolny — Urząd Spisu Ludności prowadzi obecnie Spis Kontrolny dla ustalenia, czy pewne obszary geograficzne lub grupy demograficzne zostały policzone na zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie w Spisie Ludności 2020. W ramach ankiety Spisu Kontrolnego, prowadzone są niezależne wywiady z respondentami i zadawane pytania o to, gdzie mieszkali w dniu 1 kwietnia, a następnie informacje te są porównywane z wynikami spisu ludności. Ankieta następnie szacuje liczbę ludzi i lokali mieszkalnych pominiętych w spisie ludności oraz liczbę ludzi policzonych w wyniku błędu, w tym policzonych więcej niż jeden raz. Urząd Spisu Ludności wstępnie planuje publikację pierwszych wyników w listopadzie 2021 r., a kolejnych w lutym 2022 r.

Urząd Spisu Ludności przyjrzy się działaniu procesów w ramach Spisu Ludności 2020, a także sposobom liczenia różnych obszarów geograficznych i grup populacji. Urząd Spisu Ludności użyje tych informacji, wraz z możliwościami wprowadzenia innowacji w ciągu następnej dekady, aby przygotować się do Spisu Ludności 2030.

###

Contact


Biuro ds. Informacji Publicznej
301-763-3030
pio@census.gov

Top

Back to Header