U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


For Immediate Release: Monday, August 12, 2019

Ipinapahayag ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang Simula ng Unang Pangunahing Field na Operasyon para sa 2020 Senso

Press Release Number CB19-CN.08 (Tagalog)

Agosto 12, 2019 — Ngayong araw, nagpahayag sa media ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ng tungkol sa paglulunsad ng pagsaliksik ng address, ang unang pangunahing field na operasyon ng 2020 Senso. Pinagbubuti at mas inaayos ng pagsaliksik ng address ang listahan ng mga address ng mga sambahayan (mga magkakasama sa tirahan) ng Kawanihan ng Senso sa buong bansa na kailangan upang ipahatid ang mga imbitasyong sagutan ang senso. Mahalagang papel ang ginagampanan ng listahan ng address sa pagsisiguro ng isang kumpleto at wastong bilang ng lahat ng naninirahan sa Estados Unidos.

“Dedikado ang Kawanihan ng Senso sa pagsisigurong nakasunod tayo sa inaasahan, at handang maisakatuparan ang mission ng 2020 Senso,” wika ni Steven Dillingham, Direktor ng Kawanihan ng Senso. “Nakagawa tayo ng maraming pagpapabuti at inobasyon sa nakaraang dekada, kabilang ang mas mabubuting teknolohiya para sa pagsasaliksik ng mga kapitbahayan at pagbubuo ng kumpleto at ini-update na mga listahan ng address at mapa.”

Lumikha ang Kawanihan ng Senso ng software na tinatawag na Block Assessment, Research and Classification Application (BARCA, Aplikasyon sa Pagtatasa, Pananaliksik at Pagkaklasipika ng Kapitbahayan). Kinukumpara nito ang mga satellite na imahe ng Estados Unidos sa pagdaan ng panahon na pinapahintulutan ang mga empleyado ng Kawanihan ng Senso na matukoy ang mga bagong pinapaunlad na pabahay, mga pagbabago sa mga kasalukuyang tirahan at iba pang mga yunit ng pabahay na dating hindi pa itinatayo. Ginagamit din ng mga taga-repaso ang BARCA upang ikumpara ang bilang ng mga yunit ng pabahay sa kasalikuyang imahe sa bilang ng mga address na nasa file para sa bawat kapitbahayan.

“Nagawa naming maberipika ang 65% ng mga address gamit ang satellite na imahe — isang napakalaking naisakatuparan para sa amin,” wika ni Deirdre Bishop, Pinuno ng Dibisyong Pangheyograpiya ng Kawanihan ng Senso sa panahon ng pagpapahayag ng balita. “Noong 2010, kumuha kami ng 150,000 taong nagberipika ng 100% ng mga address sa field, ngayong dekada, kukuha lamang kami ng tinatayang 40,000 empleyado sa buong bansa upang beripikahin ang natitirang 35% ng mga address.”

Ang mga empleyado ng Kawanihan ng Senso (mga tagalista) ay nagsimilang suyurin ang mga kapitbahayan sa buong bansa upang tingnan ang mga address na hindi pa nabeberipika gamit ang software na BARCA. Magpapatuloy ang pagsaliksik ng address sa field hanggang sa kalagitnaan ng Oktubre..

Upang makatulong sa pagkilala ng mga tagalista ng address, magkakaroon ng mga badge at briefcase ang mga empleyado na tumutukoy sa kanilang kaugnayan sa Kawanihan ng Senso. Kakatok sila sa mga pinto at magbibigay ng ilang mga simpleng katanungan upang maberipika ang address at anumang karagdagang mga tirahan sa ari-arian na isasama sa senso.

Ipapakilala ng mga empleyado ang kanilang mga sarili bilang empleyado ng Kawanihan ng Senso, ipapakita ang kanilang opisyal na ID badge ng gobyerno, at ipapaliwanag ang layunin ng pagbisita. Maaari ring hilingin sa kanila ng mga tao ang ID na may larawan mula sa iba pang mapagkukunan upang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan.

Ang 2020 Senso: Viewer ng Pagsaliksik ng Address sa Field (IFAC) ay nagkakaloob ng impormasyon tungkol sa county sa mga lugar na bibisitahin ng mga tagalista.

Ang operasyong ito ay isa sa maraming aktibidad na isinasagawa ng Kawanihan ng Senso para sa wasto at kumpletong pagbilang. Nakikipagsosyo rin ang Kawanihan ng Senso sa U.S. Postal Service at mga pantribo, pang-estado at lokal na opisyal upang i-update ang listahan ng address.

“Sa huli, ang tagumpay ng senso ay nakadepende sa pakikibahagi ng lahat,” wika ni Marilyn Sanders, direktor ng rehiyon ng Chicago. “At mahalagang tandaan, kapag sinasagot mo ang senso, binibigyang-hugis mo ang iyong kinabukasan at ang kinabukasan ng iyong komunidad.”

Opisyal na magsisimula ang 2020 Senso sa pagbibilang ng mga tao sa Enero 2020 sa malayong lugar na Toksook Bay, Alaska. Kasunod ng pagbibilang ng mga tayo sa malayong lugar na Alaska, ang karamihan sa mga sambahayan (mga magkakasama sa tirahan) sa bansa ay magsisimulang tumanggap ng mga imbitasyon para sumagot online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo sa Marso 2020.

Ipinag-uutos ng Konstitusyon ng U.S. na isagawa ang senso ng populasyon isang beses kada 10 taon. Ginagamit ang data ng senso para mapagpasyahan ang bilang ng mga puwestong hahawakan ng bawat estado sa Kongreso at kung paano ibabahagi ang mahigit sa $675 bilyon na pederal na pagpopondo pabalik sa mga estado at lokal na komunidad kada taon para sa mga serbisyo at impraestruktura, kabilang ang pangangalagang pangkalusugan, mga trabaho, paaralan, kalsada at negosyo.

Para sa higit pang impormasyon sa pagsaliksik ng address, bisitahin ang website ng Kawanihan ng Senso.

###

Contact


Daniel Velez
Opisina ng Pampublikong Impormasyon
301-763-3030
pio@census.gov

Top

Back to Header