U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


Para sa Wikang Tagalog (Filipino 2020 Census Press Kit)

Hatid ng press kit na ito sa wikang Tagalog ang mga anunsyo, dulugan, at mga instrumento para suportahan ang mga ulat sa media tungkol sa 2020 Senso.

Press Releases


2022
2022
  • All
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Press Release
Mga Resulta ng Survey Pagkabilang ng Yunit ng Pabahay sa 2020 Senso
Mga Tantiya ng Saklaw sa Yunit ng Pabahay Mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang Makukuha na Ngayon para sa U.S., District of Columbia, at Puerto Rico.


Press Release
Mga Resulta ng Survey Pagkabilang para sa Puerto Rico mula 2020 Senso
Ang Survey Pagkatapos ng Pagbilang ay Nagbibigay ng Pananaw sa mga Bilang ng Populasyon at Pabahay sa Puerto Rico.


Press Release
Kawanihan ng Senso Ilalabas ang Resulta para sa Pabahay at Puerto Rico
Ilalabas ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang panghuling pangkat ng mga resulta sa 2020 Survey Pagkatapos ng Pagbibilang sa Agosto 16.


Press Release
Kawanihan ng Senso Irerepaso ang Grupong Tirahan ng 2020 Senso
Kawanihan ng Senso Sinimulang Makipag-ugnayan sa mga Yunit na Panggobyerno Tungkol sa Pagrepaso ng Bilang sa 2020 Senso sa mga Pasilidad ng Grupong Tirahan.


Press Release
Mga Antas ng Kulang at Labis na Pagbilang sa 2020 Ayon sa Estado at DC
Inilabas ngayon ng Kawanihan ng Senso ang mga tantiyang kulang at sobrang bilang sa 2020 Senso ayon sa estado at DC mula sa Survey Pagkatapos ng Pagbilang.


Press Release
Susunod na mga Produkto ng Data ng 2020 Senso Ilalabas sa 2023
Inanunsyo ngayong araw ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga nirebisang petsa ng paglalabas ng mga susunod na pangkat ng mga produkto ng data ng 2020 Senso.


Press Release
Resulta ng Survey Pagkabilang Makukuha ng 50 Estado, DC sa Mayo
Mga antas ng kulang at labis na pagbilang ng estado (state) at District of Columbia mula sa Survey Pagkabilang sa 2020 Senso ay ilalabas sa Mayo 2022.

SCRIPT NG VIDEO PARA SA PAGLABAS NG DATA SA MULING PAG-DISTRITO

Video

Listahan ng mga Katotohanan

Pagrerepaso sa mga Grupong Tirahan Pagkatapos ng 2020 Senso

Nagbibigay ang 2020 PCGQR ng mekanismo para humiling ang mga yunit na panggobyerno na irepaso ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang bilang ng populasyon ng grupong.

Operasyong Pagresolba sa Tanong sa Bilang ng 2020 Senso

The 2020 Census CQR gives tribal, state, and local governments an opportunity to request a review of their official 2020 Census counts.

Data sa Muling Pag-distrito 101

Ang Kawanihan ng Senso ay nagbibigay sa estado, D.C., at Puerto Rico ng bilang ng populasyon na kailangan sa pag-amyenda sa hangganan ng lehislasyon ng mga ito.

Pagbabahagi 101

Ilalabas ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga bilang ng populasyon sa pagbabahagi ng kongreso at bilang ng mga kinatawan para sa bawat isa sa 50 estado.

Mga Darating na Ilalabas Tungkol sa Populasyon ng U.S.

Ipapaliwanag kung ano ang aasahan sa 5-taon ng ACS, Pagsusuring Pandemograpiya, mga Tantiya sa Populasyon at mga ilalabas tungkol sa 2020 Senso.

2020 Senso: ang aming misyong bilangin ang bawat isa

Ginagawa ng Kawanihan ng Senso kahit ang mga ekstraordinaryong bagay upang bilangin ang bawat isang nakatira sa bansa nang minsan, minsan lang.

Paghihikayat ng Pagtugon sa 2020 Senso sa Panahon ng COVID-19

Mga Ideya upang Hikayatin ang Pagtugon sa Gitna ng Pagdidistansya sa Ibang Tao

Muling Pagbabalik ng Mga Operasyon sa Field para sa 2020 Senso

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

Tugunan ang 2020 Senso

Tagalog (Dates for 2020 Census mailers and for responding to the 2020 Census.)

Paano iimbitahan ng 2020 Senso ang lahat na sumagot

Halos bawat sambahayan ay makatatanggap ng imbitasyon na sumali sa 2020 Senso mula sa koreo o mula sa isang tagapanayam.

Mga Pag-aayos Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

Pagbibilang sa mga Estudyante sa Kolehiyo

Ikaw man ay nakatira sa loob o labas ng kampus o sa bahay kasama ang pamilya, kailangan mong mabilang sa 2020 Senso.

You can respond in Tagalog / Maaari kang tumugon sa wikang Tagalog

Responding to the census is easier than ever. For the first time, households can choose to respond online or by phone in Tagalog.

Pangkat para sa Pagtitiwala at Kaligtasan ng Senso (Census Trust and Safety Team - Tagalog)

Pagprotekta sa Bilang sa 2020

Bigyang-hugis ang kinabukasan para sa inyong pamilya

Pinaliliwanag ang kahalagahan ng pagsagot sa 2020 Senso at pagbilang sa lahat ng nakatira sa inyong sambahayan (mga magkakasama sa tirahan).

Ang 2020 Senso at Pagiging Kompedensiyal (Confidentiality - Tagalog)

Ligtas, inaalagan, at protektado ng pederal na batas ang iyong mga sagot sa 2020 Senso.

Ang 2020 Senso sa isang Sulyap (2020 At-A-Glance) - Tagalog

Maging Kasosyo ng 2020 Senso

Ipinaliliwanag ang mga benepisyo ng pagiging kasosyo sa 2020 Senso.

Pagbilang sa mga bata para sa 2020 Senso

Pagbilang sa mga bata para sa 2020 Senso.

Pagbilang sa mga bata para sa 2020 Senso

Pagbilang sa mga bata para sa 2020 Senso.

PANGUNAHING IMPORMASYON TUNGKOL SA SENSO: ANO ANG KAILANGAN MONG MALAM

Mas papalapit na ang 2020 Senso kaysa sa iniisip mo!

Top

Back to Header