U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


Twous pou Laprès Resansman an Kreyòl Ayisyen 2020 (Haitian Creole 2020 Census Press Kit)

Twous pou laprès sa a bay zouti ak resous pou sipòte kouvèti medyatik nan resansman 2020 an epi sansibilize piblik Kreyòl Ayisyen an.

Kominike pou Laprès ak Twous pou Laprès


2022
2022
  • All
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Press Release
Rezilta Sondaj Apre-Enimerasyon pou Inite Lojman Resansman 2020
Estimasyon Pòte Rapò Inite Lojman ki Soti nan Sondaj Apre-Enimerasyon a Pare Koulye a pou Etazini, Distri Kolonbya a, ak Pòtoriko.


Press Release
Rezilta Sondaj Apre-Enimerasyon pou Pòtoriko ki Sot nan Resansman 2020
Sondaj Apre-Enimerasyon Bay Ransèyman sou Kontaj Popilasyon ak Kantite Moun nan Kay nan Pòtoriko.


Press Release
Biwo Resansman ap Bay Rezilta Kalite pou Lojman ak Pòtoriko
Biwo Resansman Etazini a ap bay dènye seri rezilta ki sot nan Sondaj Apre-Enimerasyon 2020 nan jou 16 Out.


Press Release
Biwo Resansman Pare pou Lanse Analiz Lojman Gwoup Aprè-Resansman 2020
Biwo Resansman Kòmanse Kontakte Inite Gouvènmantal sou Analiz Chif yo Konte nan Resansman 2020 pou Etablisman Lojman Gwoup.


Press Release
To Kontaj an Mwens ak an Plis 2020 Selon Chak Eta ak DC
Jodi a Biwo Resansman an pibliye estimasyon kontaj an mwens ak an plis Resansman 2020 an selon chak eta ak DC dapre Sondaj Aprè-Enimerasyon an.


Press Release
Nouvo Pwodwi Done Resansman 2020 ap Tonbe an 2023
Biwo Resansman Etazini a anonse jodi a dat revize pou yo lage lòt seri pwodwi done Resansman 2020 an.


Press Release
Rezilta Sondaj Apre-Enimerasyon Disponib pou 50 Eta (state), DC an Me
To kontaj an plis ak an mwens selon eta (state) ak Distri Kolonbya a ki soti nan Sondaj Apre-Enimerasyon Resansman 2020 an yo ap pibliye an Me 2022.

Fèy Enfòmasyon yo

Analiz Lojman Gwoup Aprè-Resansman 2020

PCGQR 2020 an bay yon pwosesis pou inite gouvènmantal yo mande Biwo Resansman Etazini a pou li analize kontaj popilasyon lojman gwoup yo.

Operasyon Rezoud Kesyon nan Kontay Resansman 2020 an

The 2020 Census CQR gives tribal, state, and local governments an opportunity to request a review of their official 2020 Census counts.

Enfòmasyon Debaz sou Redistribisyon Done

Biwo Resansman an bay eta yo, D.C., ak Pòtoriko enfòmasyon sou kantite moun ki nan popilasyon an ki nesesè pou redesine limit lejislatif yo.

Repatisyon Nivo 101

Biwo Resansman Etazini an ap pibliye efektif popilasyon yo konte pou repatisyon nan Kongrè ak kantite reprezantan chak grenn nan 50 eta (state) yo ap genyen.

Resansman 2020 : Misyon nou se pou nou konte tout moun

Biwo Resansman an fè tout sa ki depann de li pou li konte tout moun ki ap viv nan peyi a yon fwa, yon sèl fwa, kote yo dwe konte yo.

Repriz Operasyon Teren Resansman 2020 an yo

The Census Bureau has consulted with health officials and determined that it is safe to resume 2020 Census operations on a phased approach.

Reponn a Resansman 2020 an

Kijan Resansman 2020 an pral envite chak moun pou yo patisipe

Prèske chak kay ap resevwa envitasyon pou yo patisipe nan Resansman 2020 an, swa pa mwayen lapòs, swa pa mwayen yon anketè.

Ajisteman Fonksyonèl nan Resansman 2020 an Akoz COVID-19

Timeline of 2020 Census activities and operations adjusted due to COV-19.

Konte Etidyan Inivèsite

Kit ou abite sou kanpis ou pa, oswa lakay ou ak fanmi w, li nesesè pou yo konte w nan Resansman 2020 an.

You can respond in Haitian Creole / Ou mèt reponn an Kreyòl Ayisyen

Responding to the census is easier than ever. For the first time, households can choose to respond online or by phone in Haitian Creole.

Konfidansyalite anrapò ak Resansman 2020 an (Haitian-Creole)

Nan Resansman 2020 an, repons w ap bay yo ap byen pwoteje, y ap an sekirite, se lwa federal la ki pwoteje yo.

Yon koudèy sou resansman 2020 an (2020 At-A-Glance - Haitian-Creole)

Prepare lavni pou fanmi w

Esplike poukisa li enpòtan pou nou patisipe nan resansman 2020 an e konte tout moun nan fwaye ou.

Vin yon patnè resansman 2020 an

Esplike avantaj ki genyen pou vin yon patenè resansman 2020 an.

Konte jèn timoun yo nan Resansman 2020 an

Konte jèn timoun yo nan Resansman 2020 an.

Poukisa resansman 2020 an poze chak kesyon

Poukisa resansman 2020 an poze chak kesyon.

ENFÒMASYON FONDAMANTAL SOU RESANSMAN AN: SA OU BEZWEN KONNEN

Resansman 2020 pral rive sou nou talè konsa!

Top

Back to Header