U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


Chức năng phân phối trong quốc hội là gì?

Video này giải thích chức năng phân phối hoạt động như thế nào - quá trình phân chia 435 thành viên, hoặc ghế, trong Hạ Viện Hoa Kỳ giữa 50 tiểu bang (state) dựa trên kết quả kiểm đếm dân số cho chức năng phân phối từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020. Xem bộ tài liệu báo chí (chỉ bằng Tiếng Anh) để biết thêm chi tiết. https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-apportionment-counts.html

 

YouTube Channel

All video content created by the U.S. Census Bureau is available on our YouTube channel. Subscribe to get notifications when new content is uploaded and press the like button to share with other people.

Top

Back to Header