U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


Ano ang Pagbabahagi?

Ipinapaliwanag sa video na ito kung paano isinasagawa ang pagbabahagi -- ang proseso ng paghahati ng 435 pagkamiyembro, o puwesto, sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. sa 50 estado (state) batay sa pagbabahagi ng bilang ng populasyon mula sa 2020 Senso. Tingnan ang press kit (sa Ingles lamang) para sa higit pang impormasyon. https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-apportionment-counts.html

 

YouTube Channel

All video content created by the U.S. Census Bureau is available on our YouTube channel. Subscribe to get notifications when new content is uploaded and press the like button to share with other people.

Top

Back to Header