U.S. flag

An official website of the United States government

Skip Header


Kisa yo rele repatisyon an?

Videyo sa a esplike kijan repatisyon fèt -- ki se pwosesis kote yo divize 435 manm, oswa syèj, ki nan Chanm Reprezantan Etazini an yo pami 50 eta (state) yo, selon rezilta ki sòti nan Resansman 2020 an lè yo konte popilasyon an pou yo fè repatisyon. Gade nan dosye laprès la (an Anglè sèlman) pou plis enfòmasyon. https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-apportionment-counts.html

 

YouTube Channel

All video content created by the U.S. Census Bureau is available on our YouTube channel. Subscribe to get notifications when new content is uploaded and press the like button to share with other people.

Top

Back to Header